Fitness de Kloek

Ga samen met ons uw uitdaging aan..

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Fitness de Kloek, Insulindeweg 11 1462 MJ te Middenbeemster. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36043734. BTW NL125212902B01.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een abonnement hebt, een abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van onze app of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Fitness de Kloek uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, welke grondslagen er voor verwerken zijn, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Fitness de Kloek verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens ‚Äúalle informatie over een ge√Įdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon‚ÄĚ. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Fitness de Kloek, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media. Gegevens van onze leden, bij het aangaan van een abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Ook als je al een abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken.

Bij gebruik van de diensten van Fitness de Kloek worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan club, laatste bezoek aan club, type abonnement, afgenomen extra‚Äôs, sportprofiel, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financi√ęle status (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald), gegevens die je hebt ingevuld in de Mywellness app zoals: lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, gegevens over ingeschreven workouts en gegevens over gekozen voeding.

Tenslotte hebben wij camera’s in en rond onze clubs. Het kan zijn dat er camerabeelden van je worden gemaakt. Camera’s hangen uiteraard niet in de kleedkamers en wij zien de beelden alleen in indien nodig en gedurende beperkte tijd. Wij hanteren cameratoezicht ten behoeve van onze toegangscontrole en de beveiliging van goederen en personen aanwezig in onze clubs. Voor informatie over het de aard en uitvoering van ons cameratoezicht verwijzen we naar ons cameratoezicht reglement op onze website of op de club.

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Fitness de Kloek verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING?

Wij mogen alleen jouw persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag voor is. De volgende grondslagen zijn er: Wanneer je daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden; het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons bent aangegaan; het nakomen van een wettelijke verplichting van Fitness de Kloek; ter bescherming van vitale belangen van jou; ter vervulling van een taak van het algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag; en voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fitness de Kloek.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Dienstverlening verwerkt jouw gegevens om onze fitness diensten aan je te kunnen leveren. Voor het aanmaken van een lidmaatschapspas waardoor je toegang tot de club krijgt, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens die je invult in de Mywelness  app waardoor we je kunnen helpen bij het realiseren van jouw sportdoel.

Fitness de Kloek verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren (of in een enkel geval per brief of telefonisch). Je ontvangt informatie over jouw abonnement waarvoor je je niet kunt afmelden. Ook ontvang je informatie over gelijksoortige producten en diensten van Fitness de Kloek, zoals bijvoorbeeld een bevestiging van trainingsschema’s en nieuwe groepslessen. Voor deze berichten kun je je te allen tijde afmelden.

Wij vragen je bij jouw aanmelding of je ook informatie wil ontvangen over andersoortige producten en diensten. Producten en diensten van derden en of we jouw gegevens mogen gebruiken om middels profilering specifiek op jou gerichte informatie te sturen. Indien je aangeeft geen prijs te stellen op deze informatie, ontvang je deze informatie niet. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link of door middel van het sturen van een email.  Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten. Analyses & (markt)onderzoek Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Fitness de Kloek en aan haar gelieerde ondernemingen te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

RAPPORTAGES

Fitness de Kloek verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten ge√ęvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden. Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je mee doet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken. Telefoongesprekken tussen leden kunnen worden opgeslagen om ze te kunnen terugluisteren en voor trainingsdoeleinden. Indien een gesprek wordt opgenomen, hoor je eerst een melding dat het gesprek kan worden opgenomen. Wettelijke verplichting Fitness de Kloek kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Als Fitness de Kloek persoonsgegevens wilt gebruiken voor een ander doel dan reeds is beschreven, zal zij hiervoor toestemming aan je vragen.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Fitness de Kloek zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van Fitness de Kloek zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Fitness de Kloek hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT FITNESS DE KLOEK BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Fitness de kloek maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn: het aanbieden van introductielessen, (online) marketing, marktonderzoek, incasso, adverteren en analyseren van effectiviteit van advertenties, webanalyse en applicaties/saas-diensten waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van werving en selectie, ledenadministratie, klantenservice en marketing, mobiele app, telefonische contacten en bankverkeer.

VERSTREKT FITNESS DE KLOEK GEGEVENS AAN DERDEN?

Fitness de Kloek verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Fitness de Kloek kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten. Inzage gegevens Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn. Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Fitness de Kloek de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen: de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Fitness de Kloek die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fitness de Kloek of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen.

Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing. Een klacht indienen Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Daarnaast heb je altijd het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Jouw verzoek indienen, per e-mail naar dekloek@quicknet.nl (vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer) Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Fitness de Kloek kun je contact opnemen met Fitness de Kloek.

REGELEMENTEN CAMERA TOEZICHT

1. AARD VAN HET CAMERATOEZICHT

1.1 Fitness de Kloek hanteert cameratoezicht ten behoeve van: toegangscontrole van sportclubs van Fitness de Kloek; bewaking en beveiliging van goederen en personen aanwezig in sportclubs van Fitness de Kloek: preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en geweld jegens personen; toegangscontrole van andere gebouwen en terreinen van Fitness de Kloek; bewaking van goederen aanwezig in gebouwen en terreinen van Fitness de Kloek; toezicht op de werkplekken van personeel van Fitness de Kloek; en alles dat daar direct mee samenhangt.

1.2 Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: camerabeelden van de gebouwen en terreinen en de zich daarin en daarop bevindende personen en zaken, waarover de zorg van Fitness de Kloek zich uitstrekt; gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

2. TRANSPARANTIE CAMERA’S

2.1 Er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

2.2 Fitness de Kloek is transparant over het gebruik van camera’s.

2.3 In kleedkamers van de clubs hangen geen camera’s.

3. UITVOERING VAN HET CAMERATOEZICHT

3.1 Het beleid aangaande het cameratoezicht wordt in de praktijk uitgevoerd door de afdeling Management Fitness de Kloek. Het management blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het cameratoezicht.

4. BEWAARTERMIJN VAN BEELDEN

4.1 Camerabeelden worden maximaal 3 dagen bewaard.

5. TOEGANG EN BEVEILIGING VAN BEELDEN

5.1 De afdeling Management heeft adequate maatregelen genomen ter beveiliging van ongeautoriseerde toegang of misbruik van opgeslagen camerabeelden.

5.2 De personen die beelden mogen terugkijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.

6. INZAGE, KOPIE√čN, VERWIJDERING OF AFSCHERMING VAN CAMERABEELDEN

6.1 Een gespecificeerd verzoek van betrokkene tot inzage en kopie√ęn van camerabeelden met daarin opgenomen de betreffende dag, tijdsperiode en locatie kan worden ingediend bij de afdeling Management van Fitness de Kloek

6.2 Een verzoek van betrokkene tot verwijdering of afscherming van de camerabeelden kan worden verzocht indien de camerabeelden voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

6.3 Het verzoek kan worden geweigerd indien door de inzage de privacy belangen van andere personen worden geschaad.

7. AFGIFTE VAN CAMERABEELDEN

7.1 Opgenomen camerabeelden worden uitsluitend aan een bevoegd overheidsorgaan verstrekt wanneer daartoe een wettig gegeven (in principe schriftelijk) bevel van het betreffende overheidsorgaan is ontvangen, of wanneer een andere wettelijke regeling Fitness de Kloek hiertoe verplicht.

7.2 Geen inzage wordt verstrekt aan private partijen, behalve wanneer zij zelf in beeld zijn (zie onder punt 6. ‚ÄėInzage en kopie√ęn).

8. KLACHTEN, VRAGEN EN VERZOEKEN

8.1 Klachten en vragen over de toepassing van het cameratoezicht en over het gedrag van hierbij betrokken medewerkers evenals verzoeken van betrokkenen tot inzage, kopie√ęn, verwijdering of afscherming kunnen worden ingediend bij het Management Fitness de Kloek via info@fitnessdekloek.nl¬†

8.2 Binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van de vraag of klacht zal een reactie worden gegeven.

8.3 In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist Fitness de Kloek.

Contact
Locatie

Insulindeweg 11
1462 MJ Midden Beemster

Contact ons

Telefoon: 0299-681807

info@fitnessdekloek.nl

Openingstijden

Maandag     7:00 Р22:00
Dinsdag       7:00 Р22:00
Woensdag   7:00 Р22:00
Donderdag  7:00 Р22:00
Vrijdag         7:00 Р22:00
Zaterdag     8:00 Р14:00
Zondag        8:00 Р14:00